Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Vad är en generation och hur definieras olika generationer?

JULI 2024

En generation är en grupp ungefär jämnåriga individer som tenderar att ha liknande värderingar, konsumtionsvanor och åsikter. Anledningen till detta är att de växt upp under samma tidsperiod och influerats av samtida kulturfenomen och omvärldshändelser. En generation i detta avseende anses ofta vara i genomsnitt 15 år lång och ungefärligt representera skiften i makrotrender.

Demografisk vs allmän definition på generation

Den demografiska definitionen på ordet generation skiljer sig något från den allmänna definitionen. En demografisk generation anses vara livslängden hos en genomsnittlig individ. Även inom biologi har en generation denna definition, vilket innebär att det i biologiska sammanhang även inkluderar exempelvis djurarter. Generationstiden kan indikera bland annat om en arts förmåga att återhämta sig efter en händelse är stark eller svag, beroende på om generationstiden snabbt återgår till den normala. Den allmänna definitionen på generation är, som beskrivits ovan, kulturell.

I vissa sammanhang används också en mer familjär definition, i vilka fall man då talar om släktled som barn, barnbarn och så vidare. I mer specifika kontexter som till exempel teknologi, kan ordet generation även användas som uttryck för förbättrade iterationer av en viss teknik. Ofta namnges exempelvis bilar, mobiltelefoner och hörlurar enligt denna definition.

Dagens kulturella generationer

De kulturella generationer som finns idag är:

  1. Den förlorade generationen (cirka fram till 1945)
  2. Baby boomers (1946-1964)
  3. Generation X (1965-1980)
  4. Generation Y (1981-1996)
  5. Generation Z (1997-2012)
  6. Generation Alfa (2013-2025)

Den förlorade generationen är de som växte upp under första och till viss del även andra världskriget. Namnet kommer från att de anses ha förlorat sin ungdom eftersom de tvingades gå ut i krig.
Baby boomers är generationen därefter, vilka innefattar personer födda mellan 1946 och 1964. Detta är alltså personer som föddes efter de båda världskrigen när man i många länder såg kraftigt förhöjda födelsetal efter de stora världskrigen.
Därefter kommer Generation X, födda mellan 1965 och 1980. Denna kallas även den ironiska generationen, eftersom det var den första generationen som växte upp med TV-program specifikt avsedda för möje, där ironi var ett återkommande tema.
Generation Y, eller millenniegenerationen, är personer födda mellan 1981 och 1996 och Generation Z är de som växt upp efter millennieskiftet, alltså födda mellan 1997 och 2012.
Slutligen är Generation Alfa de personer som fötts mellan 2013 och mitten av 2020-talet.

Likheter och skillnader mellan generationer

Naturligtvis finns det såväl likheter som skillnader mellan olika kulturella generationer som beskrivna enligt ovan. Det finns också skillnader i attityder, värderingar och livsstilar inom en viss generation, men överlag präglas ofta personer födda inom en viss period av samma saker, vilket leder till att vissa karaktärsdrag är mer tydliga bland dessa personer än i andra grupper. Således är generationsteori inte någon exakt vetenskap. Det är dock ett mycket bra hjälpmedel för att förstå andra människor och för att kunna dra andra slutsatser inom olika områden, exempelvis på arbetsplatsen.

Generation X

Generation X, som idag är mellan drygt 55 och 70 år gamla, kallas som ovan nämnt den ironiska generationen. Anledningen till detta är att Hasse och Tage samt Magnus och Brasse var populära TV-serier där just ironi är den typ av humor som anspelas på. Denna generation anses också vara relativt välutbildad, eftersom närmare 30 procent har en högre universitetsexamen. Eftersom personer i generation X numera har avklarat nästan hela sina arbetsliv är de också en grupp som anses ha det relativt väl ställt.

När det gäller företags marknadsföring är det ofta dyrare köp som riktas till denna grupp, som all inclusive-resor, renovering av huset och så vidare.

Generation Y – milleniegenerationen

Generation Y, som även kallas millenniegenerationen, har vissa karaktärsdrag som i mångt och mycket beror på att de växt upp under en tid då digitaliseringen gick oerhört fort. Millenniegenerationen tenderar också att vara en ganska köpstark grupp, särskilt eftersom dessa personer ofta är öppna för att prova ny teknik och skapa nytt. Många av världens mest kända företag startades av personer från Generation Y, exempelvis Spotify, Facebook, Instagram och Airbnb.

Som konsumenter är millennials mycket medvetna, både vad gäller exempelvis prisvärdhet och autenticitet. De är inte nödvändigtvis lojala till ett märke, utan tenderar att shoppa runt för att få den lösning eller produkt som är bäst anpassad till dem. Generellt är millennials också ganska individualistiska och tenderar att tycka att startups och mindre företag krävs för att samhället ska fortsätta att utvecklas. Jämfört med generation X är millennials mindre beroende av den känsla av säkerhet som en lång anställning vid ett stort företag ofta medför.

Generation Z

Generation Z är verkligen uppvuxen på internet och det är nog många i denna generation som fick sin första mobiltelefon innan de fyllt tio år. Det var den första generationen som växte upp med konstant tillgång till snabbt internet och idag äger 98 procent av dem någon form av smartphone. Därför är det inte så konstigt att de lever en stor del av sina liv på internet, där Instagram, Snapchat och Tiktok är de stora plattformarna, men även olika sorters onlinespel.

På grund av deras tidiga exponering till internet och allt det har att erbjuda är Generation Z ganska medveten om vad som pågår i världen. Samtidigt är det just på grund av denna exponering, inklusive nya umgängesvanor, som Generation Z ibland kallas experimentgeneration. När det gäller utbildning är en stor del av Generation Z högutbildade och de tenderar att efter studierna sedan arbeta i gigekonomin i högre grad än tidigare generationer.

Generation Alfa

Generation Alfa är födda från tidigt 2010-tal till mitten av 2020-talet och är i många avseenden lika den tidigare generationen Z. Vad gäller exempelvis tillgång till snabbt internet och förväntningar på att alltid bli underhållen av det stora nöjesutbud som där finns att tillgå, är två exempel på sådana likheter.

Det är svårt att veta hur denna generation kommer att karaktäriseras eftersom de fortfarande är så unga, men några indikationer börjar redan upptäckas. Till exempel spenderar Generation Alfa mycket av sin tid på plattformar som Youtube och de tenderar att föredra en video som summerar ett ämne, snarare än att läsa om detsamma. Därför är det sannolikt att företag i ännu högre grad än idag kommer att fokusera sina marknadsföringsbudgetar på rörligt material och liknande.

Sammanfattning

När man talar om generationer i allmänhet är det vanligtvis kulturella eller sociala generationer som åsyftas. En kulturell generation är en grupp individer födda under en bestämd tidsperiod. Personerna i denna grupp tenderar att ha liknande åsikter, vanor och värderingar, eftersom de ofta influerats av samma händelser i världen. Det finns dock andra definitioner på vad en generation är, beroende på i vilket sammanhang det diskuteras. Exempelvis är en generation inom biologi och demografi definierat som livslängden hos en genomsnittlig individ. När det gäller de kulturella generationer som personer kan tillhöra idag är det de sex stycken huvudsakliga som vi har nämnt ovan.

Naturligtvis går det inte att säga att alla personer inom dessa respektive tidsperioder uppvisar samma beteende, men det finns generella strömningar som gör att generaliseringar i många fall kan göras.

Generation Z har vuxit upp i en tid av snabb teknologisk utveckling, ekonomisk osäkerhet och globala utmaningar. De är ambitiösa, socialt medvetna och vill göra skillnad i världen. Genom att förbättra er företagskultur kan ni rekrytera och anställa nästa generation och möta deras behov samt förväntningar. På så vis positionerar ni er som en attraktiv arbetsgivare för denna eftertraktade målgrupp.